Quy trình sơn PU

Quy trình màu Trắng

Các bước thực hiện

Mã số

sản phẩm

Sản phẩm sử dụng

Quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật

 

BƯỚC 1

Lót PU BR

 WAY 808M

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR503H

 

 

Lót Sử lý bề mặt

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+25g Cứng+100g Dung môi)

 

 

 • Kiểm tra sử lý tất cả các sản phẩm, lỗi gỗ, trm trít gỗ.
 • Dùng nhám theo số thứ tự từ lớn tới nhỏ phù hợp với chất liệu gỗ tránh lãng phí và bề mặt không đạt.
 • Kiểm tra độ ẩm của gỗ khi độ ẩm cao hoặc gỗ sử lý chưa đạt
 • Kiểm tra sản phẩm trước khi sơn
 • Phun lớp sơn lót PU-BR WAY 808M
 • Độ dày : 50 - 75mm
 • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4 Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 30 phút – 1 giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Kiểm tra tất cả bề mặt  trước khi sơn lót hoặc màu nếu cần thiết khi chạy chuyền thực tế.

BƯỚC

2

Lót trắng PU BR 108W

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR505H

 

Lót Trắng lần 1

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+30g Cứng+100g Dung môi)

 

 • Kiểm tra sản phẩm trước khi sơn
 • Phun lớp sơn lót PU Way.
 • Độ dày : 50 - 75mm
 • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4
 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Kiểm tra sản phẩm các công đoạn chà nhám, trám trét. Dùng nhám 240# để chà và dùng putty để trám những lỗi mối mọt cũng như nứt của gỗ.
 •  sau đó sử dụng giấy nhám #320-400 để chà nhám để chuẩn bị phủ lớp lót kế tiếp.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo, sau đó mới chà nhám lớp lót.

BƯỚC

3

Lót trắng PU BR 108W

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR505H

 

Lót Trắng lần 2

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+30g Cứng+100g Dung môi)

 

 • Phun lớp sơn sơn lót PU Trắng
 • Độ dày : 50 - 75mm.
 • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4.
 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Kiểm tra sản phẩm các công đoạn chà nhám, trám trét. Dùng nhám 240# để chà và dùng putty để trám những lỗi mối mọt cũng như nứt của gỗ.
 •  sau đó sử dụng giấy nhám #320-400 để chà nhám để chuẩn bị phủ lớp lót kế tiếp.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo, sau đó mới chà nhám lớp màu.

BƯỚC

4

Bóng PU BR

màu kem 30% .

Dung môi PU-BR16

Cứng PU-BR508H

 

 

Bóng  PUBR

Màu kem 30%.

Tỷ lệ pha:

(1 – 0.3 - 1)

VD:

(100g bóng PU + 30g Cứng+100g Dung môi)

Tỷ lệ pha cứng có thể giảm còn 0.25 tức là.

(100g bóng PU + 25g Cứng+100g Dung môi)

 

 

 • Phun đều một lớp Bóng Màu PU BR Màu Kem.
 • Độ dày : 50 - 75mm.
 • Độ nhớt : 10-11giây/cup#4
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo tốt, đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu và chờ đóng gói.

 

 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Thời gian đóng gói sản phẩm: ít nhất sau 12 tiếng.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy hoặc hệ thống thông hơi nhiệt độ 25-300C trong vòng 1 tiếng để đảm bảo lớp sơn khô ráo

 

Quy trình màu Trắng

Các bước thực hiện

Mã số

sản phẩm

Sản phẩm sử dụng

Quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật

 

BƯỚC 1

Lót PU BR

 WAY 808M

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR503H

 

 

Lót Sử lý bề mặt

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+25g Cứng+100g Dung môi)

 

 

 • Kiểm tra sử lý tất cả các sản phẩm, lỗi gỗ, trám trít gỗ.
 • Dùng nhám theo số thứ tự từ lớn tới nhỏ phối hợp với chất liệu gỗ tránh lang phí và bề mặt không đạt.
 • Kiểm tra độ ẩm của gỗ khi độ ẩm cao hoặc gỗ sử lý chưa đạt
 • Kiểm tra sản phẩm trước khi sơn
 • Phun lớp sơn lót PU-BR WAY 808M
 • Độ dày : 50 - 75mm
  • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4
  • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 30 phút – 1 giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
  • Kiểm tra tất cả bề mặt  trước khi sơn lót hoặc màu nếu cần thiết khi chạy chuyền thực tế.

BƯỚC

2

Lót trắng PU BR 108W

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR505H

 

Lót Trắng lần 1

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+30g Cứng+100g Dung môi)

 

 • Kiểm tra sản phẩm trước khi sơn
 • Phun lớp sơn lót PU Trắng.
 • Độ dày : 50 - 75mm
 • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4
 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Kiểm tra sản phẩm các công đoạn chà nhám, trám trét. Dùng nhám 240# để chà và dùng putty để trám những lỗi mối mọt cũng như nứt của gỗ.
 •  sau đó sử dụng giấy nhám #320-400 để chà nhám để chuẩn bị phủ lớp lót kế tiếp.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo, sau đó mới chà nhám lớp lót.

BƯỚC

3

Lót trắng PU BR 108W

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR505H

 

Lót Trắng lần 2

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+30g Cứng+100g Dung môi)

 

 • Phun lớp sơn sơn lót PU Trắng
 • Độ dày : 50 - 75mm.
 • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4.
 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Kiểm tra sản phẩm các công đoạn chà nhám, trám trét. Dùng nhám 240# để chà và dùng putty để trám những lỗi mối mọt cũng như nứt của gỗ.
 •  sau đó sử dụng giấy nhám #320-400 để chà nhám để chuẩn bị phủ lớp lót kế tiếp.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo, sau đó mới chà nhám lớp màu.

 

 

BƯỚC

4

Bóng PU BR 101TN trắng 30%

Dung môi PU-BR16

Cứng PU-BR508H

 

 

Bóng PU BR 101TN trắng 30%

Tỷ lệ pha:

(1 – 0.3 - 1)

VD:

(100g bóng PU + 30g Cứng+100g Dung môi)

Tỷ lệ pha cứng có thể giảm còn 0.25 tức là.

(100g bóng PU + 25g Cứng+100g Dung môi)

 

 

 • Phun đều một lớp Bóng Màu PU BR Màu Kem.
 • Độ dày : 50 - 75mm.
 • Độ nhớt : 10-11giây/cup#4
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo tốt, đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu và chờ đóng gói.

 

 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Thời gian đóng gói sản phẩm: ít nhất sau 12 tiếng.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy hoặc hệ thống thông hơi nhiệt độ 25-300C trong vòng 1 tiếng để đảm bảo lớp sơn khô ráo

 

Quy trình màu giả cổ

Các bước thực hiện

Mã số

sản phẩm

Sản phẩm sử dụng

Quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật

 

BƯỚC 1

 Lót PU BR

 WAY 808M

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR503H

 

 

Lót Sử lý bề mặt

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+25g Cứng+100g Dung môi)

 

 

 • Kiểm tra sử lý tất cả cc sản phẩm, lỗi gỗ, trm trít gỗ.
 • Dùng nhám theo số thứ tự từ lớn tới nhỏ ph hợp với chất liệu gỗ trnh lng phí v bề mặt khơng đạt.
 • Kiểm tra độ ẩm của gỗ khi độ ẩm cao hoặc gỗ sử lý chưa đạt
 • Kiểm tra sản phẩm trước khi sơn
 •  Phun lớp sơn lót PU-BR WAY 808M
 • Độ dày : 50 - 75mm
  • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4 Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 30 phút – 1 giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
  • Kiểm tra tất cả bề mặt  trước khi sơn lót hoặc màu nếu cần thiết khi chạy chuyền thực tế.

BƯỚC

2

Stain Màu 1

02M

 

Stain màu nền

 

 • Kiểm tra sản phẩm trước khi sơn
 • Phun lớp màu Stain  cho đạt mẫu bước.
 • Độ dày : 30 - 40mm
 • Độ nhớt : 8-9giây/cup#4
 • Thời gian khô bề mặt : 20-30 phút.

BƯỚC

3

Lót trong

PU BRHD01

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR503H

 

Lót Trong

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+30g Cứng+100g Dung môi)

 

 • Phun lớp sơn sơn lót PU Trong
 • Độ dày : 50 - 75mm.
 • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4.
 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Kiểm tra sản phẩm các công đoạn chà nhám, trám trét. Dùng nhám 240# để chà và dùng putty để trám những lỗi mối mọt cũng như nứt của gỗ.
 •  sau đó sử dụng giấy nhám #320-400 để chà nhám để chuẩn bị phủ lớp lót kế tiếp.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo, sau đó mới chà nhám lớp màu.

BƯỚC

4

GLAZE 02

CHẤT LÀM GIẢ CỔ

 • Dùng cọ tạo giả cổ cho sản phẩm sao cho giống mẫu của khách hàng đã duyệt..
 • Kiểm tra độ đậm màu của Glaze để tạo nên hiệu thi công, nếu đậm phải pha thêm dầu PA100 (Dung môi Glaze).
 • Kiểm tra độ đậm lợt của mẫu trước khi sơn bóng hoàn thiện.

 

BƯỚC

5

 

 

Lót trong

PU BRHD01

Dung môi PUBR016

Cứng PU-BR503H

 

Lót Trong

Tỷ lệ pha:

(1- 0.3 -1)

VD: (100g lót PU+30g Cứng+100g Dung môi)

 

 • Phun lớp sơn sơn lót PU Trong
 • Độ dày : 50 - 75mm.
 • Độ nhớt : 12-14giây/cup#4.
 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Kiểm tra sản phẩm các công đoạn chà nhám, trám trét. Dùng nhám 240# để chà và dùng putty để trám những lỗi mối mọt cũng như nứt của gỗ.
 •  sau đó sử dụng giấy nhám #320-400 để chà nhám để chuẩn bị phủ lớp lót kế tiếp.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo, sau đó mới chà nhám lớp màu.

BƯỚC

6

Pad Stain 02M

Màu dặm 2

 • Đây là loại màu dặm tạo hiệu ưng chiều sâu của màu, khi Dặm màu này chú ý chỉ dặm chỉnh bằng 70-80% màu với mẫu sau đó phun bóng nên sẽ bằng mẫu vì hiệu ứng màu kết hợp Glaze giả cổ
 • Có thể trong quá trình đánh cọ giả cổ đã đậm thì không cần sử dụng màu Dặm này.

BƯỚC

7

 

Bóng PU BRHD

trong 30%

Dung môi PU-BR16

Cứng PU-BR502H

 

 

Bóng PUBR HD 30%.

Tỷ lệ pha:

(1 – 0.3 - 1)

VD:

(100g bóng PU + 30g Cứng+100g Dung môi)

Tỷ lệ pha cứng có thể giảm còn 0.25 tức là.

(100g bóng PU + 25g Cứng+100g Dung môi)

 

 

 • Phun đều một lớp Bóng trong PU 30%.
 • Độ dày : 50 - 75mm.
 • Độ nhớt : 10-11giây/cup#4
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy (với nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 5 – 10 phút) để đảm bảo lớp sơn khô ráo tốt, đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu và chờ đóng gói.

 

 • Thời gian khô bề mặt : cấp độ 1 từ 45-1giờ, cấp độ 2 từ 1giờ tới 2giờ.
 • Thời gian đóng gói sản phẩm: ít nhất sau 12 tiếng.
 • Nếu độ ẩm không khí quá cao và trên 80%, nên đưa sản phẩm sau khi sơn phủ xử lý qua hệ thống sấy hoặc hệ thống thông hơi nhiệt độ 25-300C trong vòng 1 tiếng để đảm bảo lớp sơn khô ráo

 

Lưu ý :

 • Định mức và quy trình trong sản xuất sẽ có tỷ lệ hao hụt tăng hoặc giảm từ 10-15% tùy theo nguyên liệu gỗ, cấu trúc của sản phẩm.
 • Khi đặt hàng cần kiểm tra định mức và đặt thêm dung môi Glaze để pha loăng khi gặp sản phẩm chi tiết khó thi công.