Bóng trắng PU-BR 101TN 30%
Bóng trắng PU-BR 101TN 30%
Sử dụng cho đồ gỗ nội thất trong nhà.